PraxisReport

Hische AG Stahlbau und Industrieanlagen

Bransch: Entreprenad
Material:
Svetsprocesser:
Slogan

Utrustningsskifte hos Hische med de båda nya svetsprocesserna coldArc och forceArc

Hische AG etablerade två innovativa svetsprocesser från EWM i sin stålkonstruktion: coldArc och forceArc. Resultatet blev hög svetshastighet och en möjlighet för företaget att ge sig in på en helt ny marknad.Utgångsläget:
Det fanns två stora områden hos Hische där svetstekniken spelade en betydande roll. Det ena var runda fogar på rörkomponenter för gasturbinkraftverk. De runda fogarnas rotsträngar på rörkomponenterna svetsades med TIG. Det andra området var svetsningen av långa fyrkantrörsprofiler. För att uppnå säkrare svetsresultat för de tre meter långa komponenterna med MIG/MAG-svetsmaskiner måste man först lägga under en skena vid varje hörn. Det var enda sättet att förhindra sättning av fogen och därmed otillräcklig kvalitet.
Lösningen:
coldArc, en modifierad kortljusbåge för MIG/MAG-metoden, levererar önskade resultat för rotsvetsningen hos Hische, som tidigare utfördes med TIG. Svetshastigheten är avsevärt högre för MIG/MAG- än för TIG-svetsning. forceArc-ljusbågen är målinriktad och koncentrerad och utmärker sig genom djup inträngning, god flankbearbetning och sprutfri svetsning. Vid svetsning av fyrkantrörsprofilerna kan HV-fogarna på den ena sidan genomsvetsas och stödsträngen bildas automatiskt på baksidan.
Succén:
Genom att svetsa rotsträngarna med MIG/MAG och coldArc i stället för TIG ökade svetshastigheten med 40 procent – med i stort sett likvärdig kvalitet. Genom att använda forceArc vid svetsningen av kantprofilerna kan Hische hoppa över förtillverkningen och häftningen av skenorna – något som ger stora besparingar såväl på material som tid. Med forceArc spänns de olika delarna fast och genomsvetsas sedan. Det innebär en besparing på två timmar för varje kranbom, utöver besparingarna på gas och tillsatsmaterial. Med forceArc kunde även öppningsvinkeln för svetsfogen reduceras, vilket minskar svetstiden, värmeinträngningen och därmed även deformeringen. Tack vare den höga svetsfogskvaliteten kunde Hische erövra en ny marknad med de nya svetsprocesserna: marinteknik, där kraven på produktkvalitet och -säkerhet är extra höga.