Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (AGB) van EWM AG

I. Geldigheidsgebied

Deze algemene bedrijfsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van apparaten van EWM AG en de door EWM AG verleende diensten. Als de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (AGB) van de opdrachtgever niet uitdrukkelijk worden aanvaard, zijn deze niet van toepassing en worden deze uitdrukkelijk van de hand gewezen, ook wanneer EWM AG niet nogmaals bezwaar maakt bij de indiening hiervan.

II. Offertes en opdrachten

Aanbiedingen van EWM AG zijn vrijblijvend. Een contract wordt alleen afgesloten na de schriftelijke bevestiging hiervan. Schriftelijke en mondelinge afspraken zijn enkel van toepassing na de schriftelijke bevestiging van EWM AG. Wijzigingen van en aanvullingen op de schriftelijke contractdocumentatie van EWM AG moeten ook schriftelijk worden goedgekeurd.

III. Levering en diensten

Alle leveringen, verkooptransacties en diensten in het kader van de bedrijfsbetrekkingen worden uitgevoerd volgens de AGB van EWM AG. De offertes van EWM AG zijn niet bindend en zijn vrijblijvend en onderhevig aan de schriftelijke bevestiging van opdrachten. Leveringen worden uitgevoerd en overeengekomen volgens de wetgeving, onder voorbehoud van levertijden die bij benadering worden vastgesteld. Levertijden worden geacht te zijn voldaan als EWM AG buiten zijn macht niet op tijd verzendingen kan uitvoeren. De EWM AG behoudt zich alle rechten voor ten aanzien van intellectuele eigendom, auteurs- en exploitatierechten, in verband met kostenramingen, tekeningen en andere documenten. Documenten mogen alleen aan derden worden vrijgegeven als EWM AG hier uitdrukkelijk toestemming voor verleent. Alle tekeningen en andere documenten die bij de offertes horen, moeten, bij het niet verlenen van de opdracht, op verzoek worden teruggegeven. Dit geldt ook voor de documenten van de koper. Deze mogen echter alleen aan derden worden vrijgegeven als na goedkeuring van EWM AG, de levering/dienst aan derden is overgedragen.

IV. Prijzen

De prijzen die zijn aangegeven door EWM AG zijn van toepassing op de levering, exclusief installatie of montage af fabriek, plus de btw en vrachtkosten die op dat moment van toepassing zijn. De prijzen die in de offerte worden vermeld zijn vrijblijvend, waarbij de prijzen die worden vermeld in de bijgewerkte versie van de prijslijst van EMW AG geldig op de dag van de levering van toepassing zijn. Omzetbelasting, vracht- en verzekeringskosten en andere kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht. De EWM AG heeft het recht om zijn prijzen te wijzigen. De goederen worden in een adequate verpakking verzonden. De commerciële klant dient een afzonderlijke transportverzekering af te sluiten. De EWM AG richt zich naar de voorschriften van de VDE (Duitse geregistreerde vereniging voor elektrotechniek, elektronica, informatietechniek), die, voor zover is toegestaan, deel van de overeenkomst uitmaken.

V. Betalingen

De facturen van EWM AG zijn onmiddellijk opeisbaar, tenzij anders is overeengekomen. In geval van een betalingsachterstand is EWM AG gerechtigd om rente te berekenen. Verdere aanspraken van EWM AG wegens achterstand van betaling blijven geldig. Achterstallige betalingen van de klant geeft EWM AG het recht om voortgezette levering te weigeren.

VI. Eigendomsvoorbehoud

De goederen van EWM AG blijven eigendom van EWM AG tot alle goederen volledig zijn betaald.

De klant is zonder schriftelijke toestemming niet gerechtigd om de aan hem geleverde goederen te verkopen tot alle goederen zijn betaald.

De klant heeft tot de volledige betaling hiervan, geen eigendomsrecht en is niet gerechtigd de goederen te verwerken. In het geval dat de goederen in eigendom van EWM AG een wezenlijk bestanddeel uitmaken van een andere zaak als hoofdzaak, dan behoudt EWM AG naar rato het mede-eigendom aan de nieuw vervaardigde zaak. Indien het onder eigendomsvoorbehoud door EWM AG geleverde goed wordt verwerkt met andere goederen, verwerft EWM AG het mede-eigendom in de nieuwe zaak voor een waarde naar rato van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde totale waarde. De vordering van de klant uit de eventuele doorverkoop van de goederen van EWM AG wordt aan EWM AG overgedragen en dient als garantie van de vordering. Deze rechten omvatten alle bijkomende rechten en garanties. De klant is verplicht om op verzoek van EWM AG overdrachten aan de koper openbaar te maken en EWM AG alle informatie te doen toekomen alsmede hem de documenten hiervan te overhandigen, zodat EWM AG zijn rechten kan doen gelden tegenover de koper. Het in pand geven of tot zekerheid strekken van het onder eigendomsvoorbehoud geleverde is verboden. In geval van inbeslaglegging wordt dit onverwijld aan EWM AG meegedeeld met aanduiding van de betrokken schuldeiser. De vrijwaring van het onder voorbehoud geleverde zal zonder kosten zijn. De klant zal zich verzekeren tegen de gewone risico's, zoals brand, diefstal of waterschade. De aanspraken van de opdrachtgever jegens de verzekeringsmaatschappijen voor de vergoeding van schade geleden aan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, worden door de opdrachtgever worden overgedragen aan EWM AG voor het bedrag van zijn vordering.

VII. Risico-overdracht levering en diensten

De levering af fabriek is van toepassing, tenzij anders is overeengekomen.

EWM AG is gerechtigd tot deelleveringen, voor zover dit door de opdrachtgever wordt aanvaard. Het risico van onvoorzien verlies gaat over op de commerciële klant, zodra de goederen onze fabriek hebben verlaten. Voor de voldoening van de overeengekomen termijnen dienen alle door de klant geleverde documenten, vereiste toestemmingen, plannen en andere verplichtingen tijdig te worden ontvangen. Aan de termijn wordt beschouwd te zijn voldaan als de bestelde verzending zonder installatie of montage binnen de overeengekomen levertermijnen wordt geleverd. In het geval van vertraging van de levering om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, is de termijn van toepassing waarop de klant aangeeft dat de goederen gereed waren voor verzending. Indien EWM AG buiten zijn verantwoording zich niet aan de leveringstermijn kan houden, wordt de leveringstermijn opgeschort met een redelijke termijn, en vooral in het geval van force majeure en andere omstandigheden buiten de wil van EMW om. In het geval van vertraging van de verzending op verzoek van de klant, kan EWM AG een redelijke vergoeding vragen voor de opslag van de goederen. Alle aanspraken vanwege vertraging van de levering zijn uitgesloten, voor zover deze niet bij de wet zijn vastgesteld. EWM AG kan de klant verplichten om binnen een redelijke tijd mede te delen of hij de levering wil annuleren of erop staat deze te ontvangen.

VIII. Installatie en montage

De kosten voor installatie en montage van de goederen van EWM AG die worden uitgevoerd door het vereiste hulppersoneel, zijn voor rekening van de klant. Bovendien zijn alle kosten voor nevenwerkzaamheden, zoals bouw-, beitel-,   steiger-, pleister- en schilderwerken, voor rekening van de klant. Voor de montage en inbedrijfstelling zal de klant de vereiste hulpmiddelen, zoals wiggen, cement, steunen, pleister, smeermiddel en brandstoffen, steigers en hijswerktuigen ter beschikking stellen. De klant zal ervoor zorgen dat alle vereiste stroom- en wateraansluitingen aanwezig zijn en dat er beschermingskleding en veiligheidsinrichtingen ter beschikking wordt gesteld. Voorafgaand aan de start van montagewerkzaamheden moet de klant de vereiste informatie over verborgen stroom-, gas- en waterleidingen ter beschikking stellen. EWM AG is niet aansprakelijk voor werkzaamheden die geen deel uitmaken van de opdracht. Indien EWM AG de installatie of montagewerkzaamheden heeft aanvaard tegen vergoeding, worden de tarieven van EWM AG in rekening gebracht.

IX. Garantie/gebrek/aansprakelijkheid

EWM AG is aansprakelijk voor gebreken in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, en met de volgende aanduidingen:  EWM AG is aansprakelijk voor het repareren van alle onderdelen en het leveren van diensten die binnen de wettelijke termijn, gerekend vanaf de dag van het risico gebrekkig of onbruikbaar zijn geworden tengevolge van een omstandigheid die zich vóór de risico-overdracht heeft voorgedaan. De commerciële klant zal EWM AG onmiddellijk van deze gebreken op de hoogte brengen door middel van een schriftelijke kennisgeving. EWM AG sluit elke verdere aansprakelijkheid uit, behoudens bij opzet of grove schuld. Aansprakelijkheid voor verdere schade door eenvoudige nalatigheid, in het bijzonder voor gederfde winst en andere schade, wordt uitgesloten. Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperking en bovenstaande aansprakelijkheidsuitsluiting gelden niet voor aansprakelijkheden waarbij door productengebreken persoonlijke schade en materiële schade werd veroorzaakt.

Alle rechten van de klant zijn uitgesloten indien de koper de gebruiks- en instructiehandleiding niet of niet volledig in acht heeft genomen of op enige andere wijze onrechtmatig heeft gehandeld. Indien de commerciële klant een schriftelijke kennisgeving heeft gestuurd van een gebrek binnen de garantietermijn, vervalt zijn recht op aanspraak na één jaar na het versturen van de kennisgeving.

X. Toepasselijke wetgeving en jurisdictie

Voor handelaren is het volgende van toepassing:

Deze contractuele verbintenis is onderhevig aan de wetgeving van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, het CISG-verdrag en het internationale privaatrecht. De gekozen bevoegde rechtbank voor alle uit de contractuele relatie voortvloeiende geschillen is die in Koblenz.

XI. Scheidbaarheidsclausule

Als één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of worden, blijven de andere bepalingen van toepassing. Dit geldt niet als de naleving van het contract onredelijk zou zijn voor één van de partijen.

Versie juli 2014

Speciale voorwaarden met betrekking tot meegeleverde of afzonderlijke geleverde software

Toepassingsgebied
Deze softwarebepaling is uitsluitend van toepassing op standaardsoftware die samen met andere leveringen of als onderdeel van een levering wordt overgedragen. De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn slechts van toepassing indien alle navolgende bepalingen hier niet van afwijken.
De leverancier is niet aansprakelijk voor het leveren van software-service. Dit dient apart te worden overeengekomen.

Gebruiksrecht
1. De opdrachtgever mag het programma op één apparaat tegelijkertijd gebruiken (enkele licentie). Zulks indien aan de opdrachtgever geen meervoudige licentie wordt toegekend. Ditzelfde geldt voor software op netwerken, zelfs als hierdoor de software niet wordt gereproduceerd. Onder gebruik wordt verstaan elk duurzaam of voorbijgaand gebruik, het volledig of gedeeltelijk reproduceren van het programma, door middel van opslaan, laden, implementeren of weergeven met als doel het uitvoeren van het programma en de verwerking van de gegevens in het programma. De reproductie van de gebruikershandleiding door de opdrachtgever is verboden.

1.1 De opdrachtgever mag het programma slechts wijzigen of bewerken, voor zover dit vereist wordt voor het beoogde gebruik, of in verband met andere programma's of foutcorrectie. Het terug omzetten (decompileren) van programmacodes buiten de wettelijke bepalingen is verboden. De opdrachtgever mag geen alfanumerieke en andere identificatiecodes van de gegevensdrager verwijderen en zal deze ongewijzigd naar elke back-up overdragen.

1.2 De opdrachtgever mag de software slechts gebruiken met de in de contractdocumenten beschreven hardware, en indien deze niet hierin is opgenomen, met de bijbehorende hardware die bij de software wordt geleverd. Het gebruik van de software met een ander apparaat is onderhevig aan de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de leverancier, waarbij voor het gebruik van de software een redelijke vergoeding in rekening wordt gebracht; dit is niet van toepassing voor zover en zolang de opdrachtgever vanwege een gebrek aan het apparaat, de software tijdelijk op een ander apparaat gebruikt volgens de vereiste toepassing onder het contract.

1.3 De opdrachtgever mag een back-upkopie van de software maken, indien dit voor het veilige toekomstig gebruik vereist wordt. Voor het overige mag de opdrachtgever de software slechts reproduceren in het kader van een meervoudige licentie.

1.4 Voorwaarde voor een meervoudige licentie is een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van de leverancier ten aanzien van het aantal toegestane kopieën van de overgedragen software die de opdrachtgever mag maken en het aantal apparaten of werkplekken waarop de software gebruikt mag worden.

2. Risico-overdracht
Bij de overdracht van software via elektronische communicatiemedia (bijv. via internet) wordt het risico overgedragen op het moment dat de software het invloedsbereik van de leverancier verlaat (bijv. bij downloaden).

3. Doorgave van het programmapakket
3.1 De opdrachtgever aan wie de software wordt overgedragen voor niet-commerciële doeleinden, mag het gebruiksrecht van de software slechts doorgeven aan derden samen met het apparaat dat hij bij de software van de leverancier heeft verkregen. Hij dient vervolgens aan deze derde de plichten op te leggen die jegens ons voortvloeien uit de contractuele overdracht van het programmapakket. Het recht van doorgave is niet van toepassing op de doorgave van kopieën en gedeeltelijke kopieën, noch op gewijzigde of bewerkte versies of kopieën of gedeeltelijke kopieën daarvan.
De opdrachtgever is niet gerechtigd tot het verlenen van sublicenties.
Indien de opdrachtgever de software aan derden overdraagt, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de inachtneming van alle uitvoeringsbepalingen en stelt hij de leverancier vrij van alle verplichtingen dienaangaande.

3.2 Met de doorgave van het programmapakket gaat het recht op het gebruik hiervan over op de derde die dan de contractuele plaats inneemt van de opdrachtgever, waarbij het recht op gebruik voor de opdrachtgever wordt beëindigd.

3.3 Meervoudige licenties mogen alleen aan derden worden overgedragen, indien alle licenties gezamenlijk worden overgedragen en met alle apparaten waarop de software gebruikt wordt.

3.4 Bij de overdracht dient de opdrachtgever alle kopieën, gedeeltelijke kopieën en alle back-upkopieën evenals de gewijzigde of bewerkte versies van het programma en de hiervan gemaakte kopieën, gedeeltelijke kopieën en back-upkopieën onmiddellijk en volledig te vernietigen.

3.5 Het verhuren van het programmapakket of onderdelen ervan is verboden.

4. Garantie
4.1 De opdrachtgever is ervan op de hoogte dat bij de ontwikkeling van computerprogramma's een foutloze werking bij alle toepassingen niet kan worden gegarandeerd.

4.2 Wij garanderen dat het overgedragen programma aan de overeengekomen functies voldoet en de eigenschappen heeft die uitdrukkelijk onder het contract zijn overeengekomen. Elke garantie is slechts geldig indien de software wordt gebruikt overeenkomstig de contractuele voorwaarden.

4.3 Wij bieden ook de garantie dat het originele programma geregistreerd is op een bewezen gegevensdrager. Dit heeft geen betrekking op vooraf geïnstalleerde programma's.

4.4 Elk gebrek aan het programma dient ons onmiddellijk schriftelijk te worden meegedeeld. Het gebrek dient zo nauwkeurig mogelijk te worden beschreven. Materiële gebreken zijn slechts reproduceerbare gebreken aan de software die afwijken van de specificaties en die door de opdrachtgever worden aangetoond. De garantietermijn bedraagt steeds twaalf maanden. De termijn gaat van start op het moment van de risico-overdracht.

4.5 Indien de software een materieel gebrek uitwijst, kan de leverancier dit gebrek binnen een redelijke termijn repareren, doch minstens binnen vier weken. De leverancier bepaalt op welke wijze hij de reparatie uitvoert. Kosten voor reparaties die zijn uitgevoerd door de koper of een derde worden niet door ons vergoed.
Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor
- eigenschappen die slechts in geringe mate afwijken van de overeengekomen specificaties
- een onbelangrijk gebrek ten aanzien van de bruikbaarheid,
- schade veroorzaakt door schuld of nalatige behandeling,
- schade door externe oorzaken waarvoor geen contractuele bepalingen zijn opgenomen,
- schade veroorzaakt door wijzigingen aan het geleverde door de opdrachtgever of door derden en de daaruit voortvloeiende gevolgen,
- schade veroorzaakt door het uitbreiden van de software door de opdrachtgever of een derde buiten de interface die door de leverancier hiervoor bestemd werd,
- schade door incompatibiliteit van de overgedragen software met de door de opdrachtgever gebruikte gegevensverwerkingsomgeving.

4.6 Verder bieden wij geen garantie, in het bijzonder voor het geval dat het overgedragen programma niet voldoet aan de speciale vereisten van de opdrachtgever of gebruiker, noch voor gewijzigde of bewerkte versies van het programma, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat de gebreken op generlei wijze in verband staan met deze wijzigingen of bewerking. Alleen de opdrachtgever is aansprakelijk voor de keuze, de installatie en het gebruik van het programma en alle resultaten die hiermee worden beoogd.

5. Verdere medewerkingsplicht van de opdrachtgever en aansprakelijkheid
De opdrachtgever dient alle redelijke maatregelen te nemen die vereist worden om schade aan de software te voorkomen of te beperken. De opdrachtgever dient vooral te zorgen dat er regelmatig een back-up wordt gemaakt van de programma's en gegevens. Indien de opdrachtgever deze verplichting verzuimt, kan de leverancier niet aansprakelijk worden gesteld voor de hieruit voortvloeiende gevolgen, noch voor het herstellen van verloren of beschadigde gegevens of programma's. Een wijziging van de bewijslast is met bovenstaande regelingen niet verbonden.

6. Schadevergoeding
6.1 Alle verdere aanspraken van de opdrachtgever of derden, vooral aanspraken voor indirecte of gevolgschade zijn uitgesloten, tenzij de benadeelde kan bewijzen dat de schade is veroorzaakt door opzet of grote nalatigheid van onze kant; in dit geval zijn wij echter nog steeds niet aansprakelijk voor indirecte schade.

6.2 Voor het overige zijn onze algemene bedrijfsvoorwaarden van toepassing.

7. Andere rechten
7.1 Wij behouden ons alle andere rechten voor. Onverlet blijven de exploitatierechten van de opdrachtgever voor eigen programma's die worden ontwikkeld of uitgevoerd onder het beoogd gebruik van het overgedragen programma, alsmede ten aanzien van alle andere werkresultaten die de opdrachtgever bereikt door het gebruik van het overgedragen programma.

Contact


* Verplicht veld
Ik heb het privacybeleid en de cookie-richtlijnen gelezen en accepteer ze