Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw (OWSD) firmy EWM AG

I. Zakres zastosowania

Ogólne Warunki Handlowe obowiązują w przypadku sprzedaży urządzeń EWM AG oraz usług oferowanych przez EWM AG. OWH klienta nie obowiązują, chyba że zostały wyraźnie uznane, także wtedy, gdy EWM AG nie sprzeciwi im się wyraźnie ponownie przy ich przedłożeniu.

II. Oferta i zlecenie

Oferty EWM AG są niezobowiązujące. Umowa zostaje zawarta wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu zlecenia. Pisemne i ustne uzgodnienia są skuteczne dopiero po pisemnym potwierdzeniu przez EWM AG. Zmiany i uzupełnienia pisemnej dokumentacji umowy EWM AG również wymagają formy pisemnej.

III. Dostawa i zakres usług

Wszelkie dostawy, transakcje sprzedaży i usługi w ramach relacji biznesowych następują zgodnie z OWH firmy EWM AG. Oferty EWM AG są niewiążące i niezobowiązujące oraz wymagają pisemnego potwierdzenia zlecenia. Dostawy następują, o ile przewidują to przepisy prawa i uzgodniono to umownie, z zastrzeżeniem przybliżonych terminów dostaw. Termin dostaw uważa się za dotrzymany, jeżeli EWM AG bez zawinienia nie może przesłać towaru we właściwym czasie. Firma EWM AG zastrzega sobie w sposób nieograniczony użytkowe prawa własności i prawa autorskie do kosztorysów, rysunków i innej dokumentacji. Dokumentację wolno przekazywać podmiotom trzecim wyłącznie po uprzedniej zgodzie firmy EWM AG. W razie nieudzielenia zlecenia, rysunki i inne dokumenty przynależne do ofert podlegają na żądanie zwrotowi. Dotyczy to odpowiednio dokumentacji kupującego. Wolno je jednak udostępniać podmiotom trzecim, jeżeli firma EWM AG w sposób dopuszczalny przekazała dostawę/usługę.

IV. Ceny

Ceny podane przez EWM AG obowiązują w przypadku dostawy bez ustawienia lub montażu loco fabryka z doliczeniem obowiązującego podatku VAT i kosztów transportu. Ceny wskazane w ofercie są niezobowiązujące, a miarodajne są ceny określone w cenniku EWM AG w jego aktualnym brzmieniu, obowiązujące w dniu dostawy. Podatek obrotowy, koszty transportu, ubezpieczenie i inne koszty dodatkowe są naliczane oddzielnie. Firma EWM AG jest uprawniona do dokonywania zmian cen. Przesyłka towaru następuje w odpowiednim opakowaniu. Klient komercyjny ma obowiązek zawarcia osobnego ubezpieczenia transportowego. Firma EWM AG kieruje się przepisami związku VDE (Związku Elektrotechniki, Elektroniki, Techniki Informacyjnej), które, o ile to dopuszczalne, stanowią integralną część umowy.

V. Płatności

Faktury wystawione przez EWM AG podlegają natychmiastowej płatności. Odstępstwa w tym zakresie obowiązują pod warunkiem dokonania odrębnych ustaleń. W razie opóźnienia w płatności firma EWM AG jest uprawniona do naliczania odsetek za zwłokę. Wykraczające poza to roszczenia odszkodowawcze EWM AG z powodu opóźnienia pozostają nienaruszone. Opóźnienie w dokonywaniu płatności przez klienta uprawnia EWM AG do odmowy realizacji dalszych dostaw.

VI. Zastrzeżenie własności

Towar EWM AG pozostaje jej własnością do chwili dokonania pełnej płatności.

Klient bez pisemnej zgody dostawcy nie jest uprawniony do sprzedaży dostarczonego mu towaru przed dokonaniem pełnej płatności.

Nabycie własności przez klienta w przypadku przetwarzania jest niedozwolone do chwili dokonania pełnej płatności. Jeżeli towary będące własnością EWM AG staną się istotną częścią innej rzeczy niż rzecz główna, własność w nowo utworzonej rzeczy pozostaje po stronie EWM AG w wysokości udziału we współwłasności. W przypadku przetwarzania w połączeniu z innymi towarami, również dostarczonymi z zastrzeżeniem własności przez EWM AG, firmie EWM AG przysługuje prawo współwłasności do nowej rzeczy w stosunku wartości zastrzeżonego towaru do wartości całkowitej. Roszczenie klienta z ew. odsprzedaży towaru EWM AG przechodzi na EWM AG i służy zabezpieczeniu roszczenia. Prawa te obejmują wszystkie prawa poboczne i zabezpieczenia. Na żądanie EWM AG klient jest zobowiązany zrzec się wszelkich roszczeń względem nabywcy i przekazać EWM AG wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do dochodzenia swoich praw względem nabywcy. Oddanie w zastaw lub przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności z zastrzeżeniem dostarczonego towaru jest niedopuszczalne. Informację o oddaniu w zastaw należy natychmiast przekazać EWM AG ze wskazaniem wierzyciela, na rzecz którego dokonano zajęcia. Przechowanie towaru dostarczonego z zastrzeżeniem własności następuje nieodpłatnie. Klient ma obowiązek ubezpieczyć go przed pozostałymi zagrożeniami, takimi jak pożar, kradzież i uszkodzenia popowodziowe. Zamawiający zrzeka się swoich roszczeń odszkodowawczych, które przysługują mu ze strony towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu uszkodzenia towaru dostarczonego z zastrzeżeniem, na rzecz EWM AG w wysokości jej roszczenia.

VII. Przejście ryzyka w zakresie dostawy i usług

Obowiązuje dostawa loco fabryka, o ile nie dokonano odrębnych uzgodnień.

EWM AG ma prawo do realizacji dostaw częściowych, jeżeli jest to do zaakceptowania przez zamawiającego. Ryzyko przypadkowego zagubienia przechodzi na klienta komercyjnego, gdy tylko towar opuścił naszą fabrykę. Dotrzymanie uzgodnionych terminów zakłada dostarczenie w odpowiednim czasie przez klienta wszelkiej dokumentacji, wymaganych zezwoleń, schematów i wypełnienie pozostałych zobowiązań. Termin uznaje się za dochowany w momencie dostawy, nie licząc ustawiania lub montażu zamówionej przesyłki w obrębie uzgodnionych terminów dostaw. Jeżeli dostawa opóźnia się z przyczyn leżących po stronie klienta, termin uznaje się za dochowany w chwili powiadomienia o gotowości do wysyłki. Jeżeli EWM AG nie jest w sposób ewidentny blokowana w dotrzymaniu terminu dostawy, termin wykonania usługi ulega przesunięciu o odpowiedni przedział czasu, zwłaszcza w przypadku siły wyższej i innych okoliczności, za które EWM AG nie ponosi winy. Jeżeli realizacja przesyłki zostaje opóźniona na życzenie klienta, EWM AG może żądać zapłaty kosztów magazynowania. Roszczenia odszkodowawcze z powodu opóźnienia dostawy są wykluczone, o ile nie są ściśle określone ustawowo. EWM AG może zażądać od klienta zobowiązania do złożenia w odpowiednim terminie deklaracji, czy wycofuje się on z dostawy lub potwierdza gotowość jej przyjęcia.

VIII. Ustawianie i montaż

W przypadku ustawiania i montażu towaru EWM AG koszty wymaganego personelu pomocniczego ponosi klient. Ponadto przejmuje on wszelkie prace dodatkowe, np. prace budowlane, wykuwanie,   prace przy rusztowaniu, tynkowaniu i prace malarskie. Klient udostępnia przedmioty niezbędne do montażu i naprawy, np. kliny, cement, podkładki, tynk, środki smarne i paliwa, rusztowanie i podnośniki. Ma on obowiązek zadbać o udostępnienie wszelkich niezbędnych przyłączy prądu i wody oraz odzieży roboczej i mechanizmów zabezpieczających. Przed rozpoczęciem prac montażowych klient ma obowiązek udostępnić wszelkie wymagane dane dotyczące poprowadzonych podtynkowo przewodów elektrycznych, gazowych i wodnych. EWM AG nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie są związane z zamówionym zakresem prac. Jeżeli firma EWM AG przejęła ustawienie i montaż za dodatkową opłatą, obowiązują stawki wynagrodzenia określone przez EWM AG.

IX. Odpowiedzialność w zakresie gwarancji / za wady

Firma EWM AG ponosi odpowiedzialność za wady zgodnie z postanowieniami ustawowymi z uwzględnieniem następujących przypadków szczególnych:  Obowiązkowi naprawy podlegają wszelkie te części i usługi, które w obrębie terminów ustawowych, licząc od dnia przejścia ryzyka wykazały wadę lub ich przydatność do użycia uległa pogorszeniu na skutek okoliczności powstałej przed przejściem ryzyka. Klient komercyjny ma obowiązek niezwłocznego poinformowania EWM AG w formie pisemnej o fakcie stwierdzenia takich wad. EWM AG ponosi odpowiedzialność wyłącznie w razie zamierzonego działania i rażącego niedbalstwa i, o ile to dopuszczalne, wyklucza odpowiedzialność wykraczającą poza ten zakres. W przypadku zwykłego niedbalstwa wyklucza się odpowiedzialność za dalsze szkody, zwłaszcza wynikające z braku potencjalnego zysku i innych szkód. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności i wyłączenia z odpowiedzialności nie dotyczą roszczeń wynikających ze szkód osobowych i materialnych spowodowanych wadliwymi produktami.

Prawa klienta są wykluczone, jeżeli nabywca nie przestrzegał instrukcji użytkowania i obsługi bądź jej fragmentów lub występuje inny rodzaj nieprawidłowej obsługi. Jeżeli klient komercyjny zgłosił wadę w formie pisemnej w okresie obowiązywania gwarancji, jego roszczenia gwarancyjne ulegają przedawnieniu po upływie roku od daty przesłania zgłoszenia wady.

X. Stosowane prawo i właściwość miejscowa sądu

Handlowców obowiązują następujące ustalenia:

Stosunek umowny podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem prawa handlowego Narodów Zjednoczonych, konwencji CISG i międzynarodowego prawa prywatnego. Wyłączną właściwością miejscową sądu w przypadku wszelkich roszczeń umownych i związanych z tą umową jest Koblencja.

XI. Klauzula salwatoryjna

Jeżeli poszczególne postanowienia tych warunków lub pozostałe części umowy są lub staną się nieważne, pozostałe postanowienia są nadal ważne. Nie dotyczy to przypadku, gdy przestrzeganie warunków umowy stanowiłoby rażącą niedogodność dla jednej ze stron umowy.

Wersja z lipca 2014 r.

Uzgodnienia szczególne dotyczące oprogramowania będącego częścią dostawy bądź dostarczonego oddzielnie

Zakres zastosowania
Niniejsza klauzula dotycząca oprogramowania znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku oprogramowania standardowego przekazanego razem z innymi dostawami lub jako część dostawy. Ogólne warunki dostaw i płatności obowiązują, o ile poniższe ustalenia nie określają inaczej.
Dostawca nie przejmuje zobowiązania do świadczenia usług w zakresie serwisu oprogramowania. Wymagają one osobnego uzgodnienia.

Prawo do użytkowania
1. Zamawiający może użytkować program w jednym czasie wyłącznie na jednym urządzeniu (licencja jednostanowiskowa). Nie dotyczy to sytuacji nabycia licencji wielostanowiskowej. Dotyczy to również korzystania z oprogramowania w sieciach, nawet jeżeli nie następuje przy tym powielenie oprogramowania. Korzystanie oznacza każde długotrwałe lub tymczasowe, całkowite lub częściowe powielanie programu poprzez zapis, ładowanie, przebieg programu lub wyświetlanie w celach demonstracyjnych programu i przetwarzanie danych zawartych w programie. Zamawiający nie jest uprawniony do kopiowania podręcznika użytkownika.

1.1 Zamawiający może modyfikować lub edytować program tylko w zakresie niezbędnym do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem, do jego łączenia z innymi programami lub korekty błędów. Kompilacje odwrotne kodu programu (dekompilacja) wykraczające poza przepisy ustawowe są niedopuszczalne. Zamawiający nie może usuwać znaczników alfanumerycznych bądź innych znaczników z nośników danych i ma obowiązek przenoszenia ich bez zmian na każdą kopię zapasową.

1.2 Zamawiający może korzystać z oprogramowania tylko z zastosowaniem sprzętu wskazanego w dokumentacji umowy, a w przypadku braku wskazania – z zastosowaniem sprzętu dostarczonego z oprogramowaniem. Korzystanie z oprogramowania na innym urządzeniu wymaga wyraźnej pisemnej zgody dostawcy i w razie korzystania z oprogramowania skutkuje naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia; nie dotyczy to sytuacji, w której i w czasie której zamawiający korzysta z oprogramowania na skutek usterki uzgodnionego urządzenia tymczasowo na urządzeniu zastępczym w uzgodnionym zakresie.

1.3 Zamawiający może utworzyć kopię zapasową oprogramowania, jeżeli jest to konieczne do zabezpieczenia przyszłego zastosowania. Ponadto zamawiający może powielać oprogramowanie wyłącznie w ramach licencji wielostanowiskowej.

1.4 Warunkiem posiadania licencji wielostanowiskowej jest wyraźne pisemne potwierdzenie dostawcy określające liczbę dopuszczalnych kopii przekazanego oprogramowania, które zamawiający może utworzyć, a także liczbę urządzeń lub stanowisk pracy, na których wolno korzystać z oprogramowania.

2. Przejście ryzyka
W przypadku przekazania oprogramowania za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji (np. przez Internet) ryzyko przechodzi w momencie opuszczania przez oprogramowanie strefy wpływu dostawcy (np. po pobraniu).

3. Przekazanie pakietu programu
3.1 Zamawiający, któremu oprogramowanie nie zostaje przekazana w celu komercyjnego dalszego zbytu, może przekazywać prawo do użytkowania oprogramowania tylko razem z urządzeniem, które nabył od dostawcy razem z oprogramowaniem. Podmiot trzeci musi także w formie umowy otrzymać zakres obowiązków, wynikających z przekazania pakietu programu względem dostawcy. Prawo do przekazania nie obejmuje przekazywania kopii i kopii częściowych oraz zmienionych lub edytowanych wersji bądź kopii lub kopii częściowych z nich powstałych.
Zamawiający nie jest uprawniony do wydawania licencji podrzędnych.
Jeżeli zamawiający przekaże oprogramowanie podmiotom trzecim, zamawiający jest odpowiedzialny za ew. wymogi dotyczące eksportu i zwalnia dostawcę w obowiązków w tym zakresie.

3.2 Przekazanie pakietu oprogramowania jest równoznaczne z przekazaniem prawa do użytkowania podmiotowi trzeciemu, który tym samym zgodnie z umową zastępuje zamawiającego, którego uprawnienie do użytkowania tym samym ulega wygaśnięciu.

3.3 Licencje wielostanowiskowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko wtedy, jeżeli zakres przekazania obejmuje je łącznie oraz wszystkie urządzenia, na których oprogramowanie może być stosowane.

3.4 Po przekazaniu zamawiający ma obowiązek niezwłocznie zniszczyć wszelkie kopie, kopie częściowe, a także wszelkie kopie zapasowe oraz zmienione lub edytowane wersje programu oraz sporządzone z nich kopie, kopie częściowe i zapasowe.

3.5 Wynajem pakietu programu lub jego części jest niedopuszczalny.

4. Gwarancja
4.1 Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że opracowanie programów komputerowych w sposób gwarantujący bezbłędne działanie we wszelkich warunkach użytkowych nie jest możliwe.

4.2 Gwarantujemy, że przekazany program spełnia uzgodnione funkcje i posiada właściwości, zapewnione w sposób wyraźny w zawartej umowie. Warunkiem jakiejkolwiek gwarancji jest użytkowanie zgodne z zapisami umowy.

4.3 Gwarantujemy także, że oryginalny program jest prawidłowo zapisany na sprawdzonym nośniku danych. Wyjątek stanowią wstępnie zainstalowane programy.

4.4 Należy niezwłocznie pisemnie poinformować dostawcę o wykrytych wadach programu. Należy możliwie precyzyjnie opisać wadę. Wady rzeczowe oprogramowania stanowią wyłącznie możliwe do udowodnienia i odtwarzalne przez zamawiającego odchylenia od specyfikacji. Okres gwarancji wynosi zawsze dwanaście miesięcy. Okres rozpoczyna się w chwili przejścia ryzyka.

4.5 Jeżeli oprogramowanie wykazuje wadę rzeczową, należy w pierwszej kolejności umożliwić dostawcy realizację działań naprawczych w odpowiednim terminie, nie krótszym niż cztery tygodnie. Dostawca ma prawo wyboru rodzaju działań naprawczych. Nie rekompensujemy kosztów usuwania wad przez nabywcę lub podmiot trzeci.
Roszczenia z tytułu wad rzeczowych nie obowiązują
- przy jedynie nieznacznym odchyleniu od uzgodnionej charakterystyki
- przy jedynie nieznacznym ograniczeniu funkcjonalności,
- w przypadku uszkodzeń powstałych wskutek nieprawidłowej lub niedbałej obsługi,
- w przypadku uszkodzeń powstałych wskutek szczególnych wpływów zewnętrznych, które nie zostały zastrzeżone w umowie,
- w przypadku zmian dokonanych przez zamawiającego lub podmioty trzecie i wynikających z tego skutków,
- w przypadku oprogramowania rozszerzonego przez zamawiającego lub podmiot trzeci o interfejs wykraczający poza przewidziany przez dostawcę,
- w kwestii, czy przekazane oprogramowanie będzie współpracowało z otoczeniem przetwarzania danych stosowanym przez zamawiającego.

4.6 Nie udzielamy gwarancji w innym zakresie, zwłaszcza w kwestii, czy przekazany program jest zgodny ze szczególnymi wymogami zamawiającego lub użytkownika, a także na zmienione lub edytowane wersje programu, chyba że zamawiający udowodni, że wady nie są w żaden sposób powiązane z modyfikacjami lub edycją. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wybór, instalację i wykorzystanie programu oraz zamierzone wyniki.

5. Dalsze obowiązki dotyczące współdziałania zamawiającego i odpowiedzialność
Zamawiający ma obowiązek podjąć wszelkie niezbędne i możliwe do realizacji działania w celu uniknięcia bądź ograniczenia szkód spowodowanych przez oprogramowanie. Zamawiający ma w szczególności za zadanie dbać o regularne zabezpieczenia programów i danych. Jeżeli zamawiający w sposób umyślny naruszy ten obowiązek, dostawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki tych zaniechań, szczególnie za odzyskanie utraconych lub uszkodzonych danych lub programów. Zmiana ciężaru dowodów nie jest powiązana z tą regulacją.

6. Odszkodowanie
6.1 Wszelkie inne roszczenia zamawiającego lub osób trzecich, szczególnie roszczenia odszkodowawcze za szkody dowolnego rodzaju, zwłaszcza wynikające ze szkód pośrednich lub wynikowych, są wykluczone, chyba że poszkodowany udowodni, że szkoda została spowodowana przez nas umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa; za szkody pośrednie nie ponosimy jednak odpowiedzialności nawet w takich sytuacjach.

6.2 W pozostałych kwestiach zastosowanie znajdują nasze Ogólne Warunki Handlowe.

7. Dalsze uprawnienia
7.1 Zastrzegamy sobie prawo do wszelkich innych uprawnień, wykraczających poza wskazany zakres. Nienaruszone pozostają prawa do wykorzystywania przez zamawiającego własnych programów, które powstały lub są stosowane przy zachowaniu zgodnego z przeznaczeniem użytkowania przekazanego programu oraz innych wyników pracy, które zamawiający osiąga przez wykorzystanie przekazanego programu.

Kontakt


* Pole obowiązkowe
Zapoznałem(-am) się z polityką prywatności oraz wytycznymi dotyczącymi plików cookie i akceptuję je